Skip to main content
  ค้นหา:
Join:

KBeautifullife > Education > การสอบประเมินความสามารถ
CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)
 
Share | |

 

CU-AAT (Chulalongkorn University Academic
Aptitude Test )

 • วัตถุประสงค์การสอบ :

CU-AAT หรือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test เป็นการทดสอบเพื่อวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านภาษาเพื่อรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ลักษณะข้อสอบ :

ลักษณะของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บททดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ และ บททดสอบทางด้านภาษาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. บททดสอบด้านคณิตศาสตร์
- แบ่งเป็น 4 ส่วนเพื่อทดสอบความสามารถได้แก่ Arithmetic, Algebra, Geometry และ Problem
solving

2. บททดสอบด้านภาษา แบ่งเป็น
2.1 The Critical Reading Section
- Sentence Completion เติมคำศัพท์ในประโยค
- Passage-based Reading เติมคำศัพท์ในบทความขนาดสั้น - กลาง
2.2 The Writing Section
- Improving Sentences แก้ไวยากรณ์บางส่วนในประโยค
- Identifying Sentence Errors หาข้อผิดไวยากรณ์ในประโยค
- Improving Paragraphs แก้โทนการเขียนของประโยคในบทความขนาดสั้น - กลาง

 • หลักการคิดคะแนน
- การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน
ตัวอย่างเช่น ข้อสอบภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 55 ข้อ สมมุติทำถูก 48 ข้อ ผิดไป 7 ข้อ ดังนั้นจะได้คะแนนขั้นต่ำเป็น 48 ต่อมาข้อสอบจะนำจำนวนข้อที่ผิดมาคูณกับ 0.25 (7 x 0.25 =1.75) ต่อมานำจำนวนข้อถูกมาลบกัน จะได้เป็นคะแนนสุทธิ (48 - 1.75 = 46.25)
 • วิเคราะห์ข้อสอบ
1. การอ่านจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อ่านเป็นประโยคเดี่ยวๆ และเติมคำศัพท์ กับอ่านเป็นบทความยาว ในส่วนแรกนั้นต้องอาศัยการท่องคำศัพท์เยอะๆ หรือไม่ต้องใช้เทคนิคการตีความจากบริบทที่อยู่ด้านหน้าและหลัง
ส่วนบทความยาวนั้นข้อสอบจะเน้นการวิเคราะห์ ซึ่งหมายความว่านอกจากการอ่านให้รู้เรื่อง และจับใจความ
หลักในแต่ละย่อหน้าได้แล้ว ยังต้องตีความได้ด้วย เนื้อหาโดยส่วนมากจะครอบคลุมไปถึงบทความประวัติ
ศาสตร์ เรื่องแต่ง นวนิยาย การเงิน การเมือง จิตวิทยา เป็นต้น

2. การเขียนจะเน้นหนักในด้านไวยากรณ์ที่ถูกต้องและกระชับ ข้อสอบส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ แก้ไวยากรณ์ในประโยคสั้นๆ ที่โจทย์ขีดเส้นมาให้ ในส่วนนี้ผู้ทำข้อสอบต้องเช็กเรื่อง Agreement of subject and verb, tense, writing symbol เป็นต้น สำหรับส่วนแก้ไวยากรณ์ในประโยค โจทย์จะให้มา 1
ประโยคพร้อมกับขีดเส้น โดยให้เราเลือกกากบาทข้อผิดออก และส่วนสุดท้ายเป็นการแก้โทนการเขียน ข้อ
สอบจะให้เนื้อหามา 1 ย่อหน้าซึ่งเป็นการเขียนที่มีความผิดทางไวยากรณ์ผสมอยู่ โจทย์จะให้แก้ใหม่

 • วิธีการสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมการสอบ :
  การสมัครสอบนั้นทำได้โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.atc.chula.ac.th ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นจำนวนเงิน 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ
 • ตารางการสอบ :

Test Schedule

Test Dates

Test Time

Registration/Payment Periods

1/2013

13 ม.ค. 56

13:00 - 15:30

03 - 13 ธ.ค. 55

2/2013

14 ก.ค. 56

13.00 - 15.30

03 - 13 มิ.ย. 56

3/2013

12 ต.ค. 56

13.00 - 15.30

02 - 12 ก.ย. 56

4/2013

10 พ.ย. 56

13.00 - 15.30

01 - 10 ต.ค. 56

5/2013

08 ธ.ค. 56

13.00 - 15.30

01 - 11 พ.ย. 56

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717
  โทรสาร: 0-2218-3700

27-01-2013 14:47:00
ระดับการศึกษา